Gyriod的3D max建模

作者: Bougie 创建于: 2018-04-03 | 3D MAX Chemistry

V81rlV.png

本次建模是在网上看到相关教程之后由于重复不出来,发现教程存在一些错误,故对其进行了一定的修改与简化。 V81yOU.png V81cmF.png V812TJ.png V83Q74.png

上次更新: 2019-11-1 3:39:35 PM